Відділ містобудування та архітектури

Відділ містобудування та архітектури
Опис:

Адреса: 22100, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Грушевського, 23, каб. №11

тел:  (04342) 2-00-26

E-mail:  uma@komr.gov.ua

Начальник відділу:
Давидов Олександр Михайлович
Головний спеціаліст відділу:
Заічко Дмитро Олександрович
Спеціаліст 1-ї категорії
Кирилюк Валентина Володимирівна
Положення про відділ: 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ містобудування та архітектури

Козятинської міської ради

Розділ І. Загальні положення

            1.1.  Відділ містобудування та архітектури Козятинської міської ради (далі – Відділ)  є структурним підрозділом міської ради, що належить до спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури є підзвітним і підконтрольним міській раді, яка його утворила та підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові. Координацію роботи Відділу здійснює міський голова.

            1.2.  У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про звернення громадян»,  іншими Законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Козятинської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови та цим Положенням.

            1.3. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, бланки із зображенням Державного герба України і реквізитами Відділу, які використовуються у діловому листуванні.

            1.4.  Відділ забезпечує організацію здійснення повноважень, визначених підпунктами 3,6,7,9 пункту «а» статті 31, пунктом 1 статті 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.5. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальну кількість працівників і структуру Відділу затверджує міська рада.

   Розділ ІІ. Основні завдання та функції  Відділу

2.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

2.1.1. Здійснює аналіз стану, організовує розроблення та подання на затвердження в установленому порядку генерального плану міста Козятин, іншої містобудівної документації.

2.1.2.  Розглядає пропозиції щодо визначення території для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, готує висновки з цих питань.

2.1.3. Надає містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

2.1.4. Надає будівельні паспорти забудови земельних ділянок.

2.1.5 Надає паспорти прив’язки на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

2.1.6. Бере участь в організації проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

2.1.7. Видає суб’єктам містобудівної діяльності викопіювання з наявної містобудівної, картографічної документації.

2.1.8. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

2.1.9. Готує проекти рішень виконавчого комітету Козятинської міської ради стосовно присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та присвоєння (зміна) поштових адрес земельним ділянкам, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне користування.

2.1.10. Розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань віднесених до компетенції Відділу.

2.1.11. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.1.12. Готує і подає на затвердження міської ради відповідні місцеві містобудівні програми, генеральний план міста Козятин, іншу містобудівну документацію.

2.2. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Козятинської міської ради, виконавчими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

Розділ ІІІ. Права Відділу

3. Відділ має право:

3.1. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

3.2.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Козятинської міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.3.Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів, структурних підрозділів Козятинської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали.

Розділ ІV. Структура та організація діяльності

4.1. Структура відділу містобудування та архітектури визначається  та затверджується сесією міської ради. До складу відділу входять:

             - начальник відділу, головний архітектор міста;

             - головний спеціаліст.

4.2. Відділ очолює начальник відділу. Начальник відділу за посадою є головним архітектором міста.

4.3. Начальник та головні спеціалісти Відділу призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства.

4.4. На період відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст Відділу або інша особа згідно з розпорядженням міського голови.

4.5. Відділ містобудування та архітектури планує свою роботу на  квартал, рік, надає відповідні пропозиції до формування  планів роботи міської ради.

4.6. Відділ містобудування та архітектури веде книгу вхідної і вихідної документації та іншу документацію передбачену  інструкціями з діловодства.

           Розділ V. Заключні положення

5.1.  Реорганізація, ліквідація, припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Козятинської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Козятинській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Козятинської міської ради.

Питання-відповідь:
Задати питання
Для того щоб задати питання, авторизуйтесь за допомомогою соц мереж.
В цей відділ не поставлено жодних запитань.