Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Козятина»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Козятина»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Козятинської міської ради „Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Козятина»підготовлено згідно з вимогами ЗУ „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою КМУ від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розта-шованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5 – 7 років. В місті Козятин така оцінка була розроблена в 2000 році Українським державним НДІ проектування міст "ДІПРО-МІСТО" відповідно до «Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів», затвердженої Постановою КМУ від 23.03.1995 р. №213 (із змінами внесеними згідно з постановами КМУ №864 від 31.10. 1995 р. та №525 від 30.051997 р.) та Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук від 27.11.1995 р. №76/30/325/150 (із змінами, внесеними згідно з наказом Держкомзему №46/131/63/34 від 15.04.1997 року ) та затверджена рішенням сесії Козятинської міської ради 2001р.
З часу розроблення попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції магістральної вулично-дорожньої мережі, удосконалення си-стеми інженерного забезпечення водопроводів, водовідведення, електромережі, інженерної підготовки території і благо-устрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.
Враховуючи те, що уже завершився семирічний термін її дії, міської радою укладено договір щодо розробки нової нормативної грошової оцінки земель нашого міста. Робота виконана. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо визначення нормативно – грошової оцінки земель міста Козятина.
Прийняття цього регуляторного акта - рішення міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.Козятина» передбачає використання нормативної грошової оцінки земель міста Козятина для визначення розміру зе-мельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

2. Визначення цілей регулювання:
- визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Козятина;
- врегулювання правовідносин між власником на землю – Козятинською міською радою та суб’єктами земельних відносин;
- стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;
- збільшення доходів міського бюджету від надходжень плати за землю;
- задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливістьнаправлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування міського господарства.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей
Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:
1. Застосування для визначення плати за земельні ділянки матеріалів грошової оцінки, проведеної в 2000 р. Українським державним НДІ проектування міст "ДІПРОМІСТО"та затвердженої рішенням сесії Козятинської міської ради від 2001 р. з урахуванням коефіцієнтів індексації грошової оцінки за попередні роки . Але встановлені коефіцієнти індексації грошової оцінки мають однакове значення для всіх населених пунктів і не можуть враховувати особливостей розвитку інфраструктури, обсягу капіталовкладень, рівня інженерного забезпечення, благоустрою, структури розподілення земель серед землекористувачів, показників ринку нерухомості саме міста Козятина.
2. Прийняття проекту цього регуляторного акту – рішення Козятинської міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Козятина».
Оцінюючи зазначені альтернативи, а також вимоги чинного законодавства щодо проведення нормативної грошової оцінки (не рідше ніж один раз на 5 – 7 років), перевага була віддана другій, оскільки обраний спосіб досягнення визначених цілей дозволяє вирішити визначені проблеми і не порушує вимог чинного законодавства. Зважаючи на те, що чинне законодавство чітко регламентує порядок визначення нормативної грошової оцінки земель, не існує альтернативи стосовно її визначення.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Реалізація запропонованого регулювання здійснюватиметься шляхом оприлюднення нового регулювання в ЗМІ з метою суспільного обговорення проекту регуляторного акту та надання зауважень та пропозицій від громадськості; забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
Землекористувачі, орендарі та власники земельних ділянок зможуть одержувати інформацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок (для розрахунку платежів за землю, орендної плати, вчинення деяких нотаріальних дій) у відділі Держкомзему у місті Козятин. Правильність розрахунку земельного податку та орендної плати за землю (які справляються в залежності від нормативної грошової оцінки), також контролюється державною податковою інспекцією.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:
• введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Козятин;
• практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель міста Козятин для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних аукціонів;
• направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування міського господарства.
Враховуючи неможливість розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів і потреби в державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування виконується за рахунок бюджетних коштів, що буде компенсовано збільшенням надходжень від плати за землю.
Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта є зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин, оцінки земель.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.
Запровадження нормативно-правового акта, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади.
Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, в яких земельні ділянки знаходяться у власності або користуванні; інтереси держави, органу місцевого самоврядування, що відображено в таблиці:
Сфери впливу Вид впливу
Інтереси громадян та юридичних осіб, в яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні Збільшення розміру плати за землю.
Інтереси органу місцевого самоврядування Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України.Зростання надходжень до бюджету міста від плати за землю.

7. Аналіз вигод та витрат.
Основними групами впливу даного документу слід вважати:
- орган місцевого самоврядування;
- територіальну громаду міста Козятин ;
- громадян та юридичних осіб, у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні.
Група впливу Вигоди Витрати
Орган місцевого самоврядування Зростання надходжень до місцевого бюджету. Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Козятина .Процедура розробки регуляторного акту.
Територіальна громада м. Козя тин Регулювання та планування надходжень до міського бюджету, більш ефективне використання земельних ресурсів територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, міського господарства.

8. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін передбачений статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» (на момент розробки регуляторного акту нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.

9. Визначення показників результативності регуляторного акта
- додаткові надходження коштів до міського бюджету від надходжень плати за землю;
- стимулювання ефективного землекористування на засадах ринкової економіки.

10. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття ,а саме: відстеження результатів акта буде здійснюватись шляхом проведення базового відстеження до дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності та періодичного відстеження через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Зауваження та пропозиції направляти в письмовому вигляді за адресою: м. Козятин, в.Леніна,20, тел.2-39-55.

Розробник : Відділ комунального майна Козятинської міської ради
О.Плат