ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ про Бюджет громадських ініціатив м. Козятина

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ про Бюджет громадських ініціатив м. Козятина

Положення про Бюджет громадських ініціатив м. Козятина (надалі – Положення) визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування міста Козятина та громадських, благодійних організацій, творчих спілок, щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету.

Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також з використанням досвіду Вінницької, Волинської та Одеської областей України. Положення відповідає Стратегічному плану розвитку міста Козятина Вінницької області на період до 2020 року.

Розділ 1.
Основні терміни, які вживаються в даному Положенні

- Бюджет громадських ініціатив м. Козятина – це частина міського бю-джету міста Козятина, обсяг якої визначається щорічно згідно з рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік. Кошти Бюджету громадських ініціатив м. Козятина спрямовуються на реалізацію кращих проектів розвитку міста, які надійшли до Козятинської міської ради від мешканців територіальної громади міста Козятина;
- Проект – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді описання з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Козятина;
- Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить короткий опис проекту і затверджена Положенням (додаток 1);
- Автор проекту – громадська чи благодійна організація, творча спілка, яка зареєстрована та діє на території м. Козятина;
- Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету міської ради тимчасова робоча група, яка здійснює детальний аналіз можливості реалізації запропонованого проекту за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Козятина;
- Координаційна рада – створений рішенням виконавчого комітету міської ради постійно діючий консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Бюджету громадських ініціатив м. Козятина;
- Аналіз проектів – попередній розгляд усіх поданих проектів на предмет відповідності вимогам, затвердженим цим Положенням;
- Картка оцінки проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу проектів, затверджений даним Положенням (додаток 2);
- Голосування – процес визначення мешканцями м. Козятина проектів- переможців серед відібраних проектів.

Розділ 2.
Загальні положення

1. Формування Бюджету громадських ініціатив м. Козятина проводиться за рахунок коштів міського бюджету.
2. Загальний обсяг Бюджету громадських ініціатив м. Козятина на бюджетний рік складає до 1 відсотка затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету міста Козятина на відповідний бюджетний період.
3. Основні пріоритети розвитку міста Козятина, яким повинні відповідати проекти для фінансування за рахунок коштів «Бюджету громадських ініціатив м. Козятина», визначені у Стратегічному плані розвитку міста Козятина Вінницької області на період до 2020 року та щорічно конкретизуються в Програмі економічного і соціального розвитку м. Козятина на відповідний рік.
4. Подані для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Козятина проекти повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста.
5. Інформація про перебіг актуальних подій та пропоновані проекти в рамках «Бюджету громадських ініціатив м. Козятина» розміщується у відповідному розділі на офіційному сайті Козятинської міської ради за адресою:
www. komr.gov.ua/

Розділ 3.
Інформаційна кампанія.

1. Щороку для інформування населення про можливість взяти участь у конкурсі проектів, які фінансуються за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Козятина проводиться інформаційна кампанія.
2. Інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
3. Відповідальними за проведення інформаційної кампанії є департаменти міської ради: у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю, правової політики та якості, інформаційних технологій міської ради.
4. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації і мережу Інтернет та спрямована на ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами фінансування проектів за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Козятина; заохочування мешканців до подання відповідних проектів; інформування про хронологію та дати проведення заходів, перебіг подій та результати голосування.
5. Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста Козятина.

Розділ 4.
Подання проектів

1. Проекти для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Козятин можуть подавати громадська чи благодійна організація, творча спілка, яка зареєстрована та діє на території м. Козятина. Також вони мають мати документи, що підтверджують їх діяльність, а саме:
- копія свідоцтва про реєстрацію, завірена печаткою організації;
- копія статуту (положення) організації, завірена печаткою;
- довідку (чи копію) рішення про включення громадської чи благодійної організації, творчої спілки до реєстру неприбуткових організацій;
- копію податкових звітів за попередній рік.
2. До участі в конкурсі не допускаються або знімаються з подальшої участі в ньому громадські чи благодійні організації, творчі спілки, коли вони:
- перебувають у стані ліквідації;
- подали недостовірну інформацію про свою діяльність або організаційну спроможність реалізувати проект;
- подали офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації.
3. Від однієї організації протягом одного року може надходити не більше двох проектів.
4. Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:
- назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення;
- проект подається особисто керівником організації за встановленою цим Положенням формою проекту (додаток 1 до Положення);
- проект не суперечить чинному законодавству України;
- реалізація проекту належить до компетенції громадської чи благодійної організації, творчої спілки;
- проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста Козятина;
- в разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Козятина;
- проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат;
- проект має отримати підтримку не менше 20 осіб – членів територіальної громади міста Козятина (крім автора), що засвідчується відповідними підписами
5. В рамках Бюджету громадських ініціатив м. Козятина не фінансуються проекти, які:
- суперечать чинному законодавству України та напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими про-грамами;
- передбачають виключно розробку проектної документації;
- реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету.
6. Терміни подачі проектів:
- пілотний етап – у І кварталі 2016 року протягом 30 днів з моменту оголошення про початок збору проектів на офіційному сайті міської ради;
- на регулярній основі – протягом 45 днів, починаючи з 15 липня року, що передує наступному бюджетному року (в т.ч. у 2016 році), з метою передбачення в міському бюджеті на наступний рік відповідних проектів для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Козятина;
7. Проектні пропозиції подаються у паперовому вигляді за адресою: м. Козятин, вул. Героїв Майдану, 20 з поміткою «Бюджет громадських ініціатив».
8. Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливо лише за згоди авторів відповідних проектів та не пізніше, ніж за 7 днів до кінцевого терміну приймання проектів.
9. Автор проекту може зняти поданий проект з розгляду не пізніше, ніж за 5 календарних днів до початку голосування.
10. Зразок форми проекту розміщується на офіційному сайті міської ради
www. komr.gov.ua/ в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Козятина» (з одночасним розміщенням зразків заповнених форм).

Розділ 5.
Попередня оцінка і аналіз проектів

1. Усі подані проекти підлягають попередньому аналізу і оцінці.
2. Уповноваженим робочим органом, який здійснює загальну попередню оцінку поданих проектів, є департамент правової політики та якості міської ради.
3. Уповноважений робочий орган:
- веде реєстр отриманих проектів;
- здійснює формальну перевірку повноти і правильності заповнення форми проекту;
- в разі виявлення недоліків у заповненні форми проекту в телефонному режимі або електронною поштою повідомляє про це автора проекту з пропозицією внести необхідні корективи протягом 5 днів з моменту отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена. Зміни до поданого проекту вносяться автором проекту особисто;
- з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного поданого проекту після формальної перевірки передає скановані форми проектів до Експертної групи.
4. Експертна група створюється рішенням виконавчого комітету міської ради.
5. До складу Експертної групи можуть входити фахівці виконавчих органів Козятинської міської ради, представники громадськості, депутатського корпусу міста. За потреби до роботи Експертної групи можуть бути долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проектів.
6. Експертна група протягом 20 днів, починаючи з останнього дня, визначеного для приймання проектних пропозицій, здійснює їх аналіз на предмет можливості або неможливості реалізації проекту. В разі недостатності викладеної в проекті інформації для здійснення ґрунтовного аналізу проекту представники Експертної групи зв’язуються з автором проекту з пропозицією уточнення інформації протягом 5 днів.
7. В разі відмови автора проекту надати усю необхідну інформацію проект в подальшому не розглядається.
8. Розгляду також не підлягають проекти, що містять ненормативну лексику, наклепи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.
9. За підсумками попереднього аналізу по кожному поданому проекту Експертною групою складається картка оцінки проекту, форма якої затверджена даним Положенням (додаток 2). Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту зазначаються аргументовані причини відмови.
10. На підсумковому спільному засіданні Експертної групи формуються переліки позитивно та негативно оцінених проектів.
11. Проекти, які отримали позитивну попередню оцінку, підлягають передачі Координаційній Раді і подальшому розміщенню на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Козятина» для проведення голосування.
12. Автори проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про те, що їх проекти будуть опубліковані на сайті для голосування.
13. Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.

Розділ 6.
Голосування та підрахунок результатів.

1. Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають мешканці територіальної громади міста Козятина шляхом голосування.
2. Голосування буде проводитись на офіційному сайті Козятинської міської ради www. komr.gov.ua/ в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Козятина » шляхом заповнення електронної версії анкети.
3. Голосування триває 10 днів. Доступ до електронної анкети для голосування на сайті міської ради можливий після реєстрації та авторизації (ідентифікації) на сайті
4. Кожен мешканець міста може проголосувати лише за один проект.
5. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Підрахунок голосів здійснюється уповноваженим робочим органом.
6. Результати електронного голосування по кожному окремому проекту підсумовуються.
7. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.
8. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Козятина.
9. В разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку проектів-переможців, складеного у відповідності до п. 9 цього 9 розділу, до уваги береться наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, передбачених в міському бюджеті м. Козятина не реалізацію проектів за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Козятина.
10. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної Ради, засвідчуються підписами усіх членів Координаційної Ради та підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету.
11. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною Радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної Ради є вирішальним.
12. Інформація про проекти-переможці публікується на сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Козятина» та засобах масової інформації.
13. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування уповноваженим робочим органом.

Розділ 7.
Реалізація проектів та оцінка ефективності використання коштів

Бюджету громадських ініціатив м. Козятина.
1. Проекти, які перемогли в голосуванні в поточному році, фінансуватимуться в рамках Бюджету громадських ініціатив м. Козятина після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік. Виключенням є пілотний 2016 рік, в якому відбір, голосування та визначення проектів-переможців заплановано на І півріччя 2016 року, а фінансування і виконання робіт – на ІІ півріччя 2016 року.
2. Процес фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Козятина підлягає постійному моніторингу та щорічному оцінюванню з метою удосконалення цього процесу.
3. Виконавцями проектів – переможців є громадська чи благодійна організація, творча спілка, яка перемогла у конкурсі.
4. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Козятина».
5. Контроль за виконанням проекту громадської чи благодійна організація, творчої спілки покладено на Координаційну раду проекту.
6. Виконавці проектів – переможців підзвітні міській раді та громаді, на території якої реалізовуватиметься проект. Про результати виконання проекту вони мають звітувати на сесії міській раді раз на місяць, з поданням використаного кошторису на виконання проекту, стадією його реалізації та фото. Результати доповіді оприлюднюються в засобах масової інформації.
7. Забороняється додатково виділяти кошти на реалізацію проекту.
8. Проект вважається виконаним, якщо він реалізований більш ніж на вісімдесят відсотків.
9. Якщо громадська чи благодійна організація не виконала проект, то вона позбавляється в участі у подальших проектах та отриманні асигнувань з міського бюджету на один календарний рік.
10. Невиконані проекту мають бути реалізовані за рахунок коштів громади, на територію якої розповсюджується проект.

Виконавець: депутат міської ради В.Рожук